Search Results

Filter
  • 1-10 of  1,071 results for ""Asynchronous learning""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Implementation of Asynchronous Interactive Learning Activities in a Blended Teaching Environment and the Evaluation of its Effectiveness.

  • Source: International Journal of Emerging Technologies in Learning; 2022, Vol. 17 Issue 15, p93-107, 15p

Record details

×
Academic Journal

Asynchronous Stabilization for Two Classes of Stochastic Switching Systems with Applications on Servo Motors.

Subjects: *STOCHASTIC systems; *ASYNCHRONOUS learning; *SERVOMECHANISMS

  • Source: Entropy. Aug2022, Vol. 24 Issue 8, p1126-N.PAG. 22p.

  • Abstract: This paper addresses the asynchronous stabilization problem of two typical stochastic switching systems, i.e., dual switching systems and semi-Markov jump ... Copyright of Entropy is the property of MDPI and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a ...

Record details

×
Academic Journal

GIVING GENERATION "Z" MARKETING STUDENTS A "VOICE".

  • Source: Marketing Education Review; Summer2022, Vol. 32 Issue 2, p105-112, 8p, 1 Diagram

Record details

×
Academic Journal

A bibliometric analysis of online faculty professional development in higher education.

  • Source: Research & Practice in Technology Enhanced Learning; 5/16/2022, Vol. 17 Issue 1, p1-19, 19p

Record details

×
Academic Journal

Internet pages for asynchronous online and face-to-face learning about solutions and dissolution.

Subjects: *ASYNCHRONOUS learning; *ONLINE education; *SCHOOL children

  • Source: Journal of the Serbian Chemical Society. 2022, Vol. 87 Issue 4, p531-543. 13p.

  • Abstract: In the last decades online communication has become an important part of the realization of the educational process. In the conditions caused by the Covid-19 ... Последњих деценија on-line комуникација је постала важан део у реализацији обра- зовног процеса. Под условима Covid-19 пандемије то је било значајно јер се у највећем броју случајева морало прећи на неке од облика on-line наставе/учења. У раду су пред- стављени резултати истраживања, спроведеног као педагошки експеримент са паралел- ним групама. Циљ овог истраживања је био да се упореде ефекти примене интернет страница за самостално on-line асинхроно учење ван школе (група А) и наставе/учења коју реализује наставник у школи (група Б). Садржај интернет страница припремљен је за усвајање појмова раствори и растварање у седмом разреду основне школе. Ефекти примењених приступа испитивани су на основу постигнућа ученика на пост-тесту (непо- средно након учења) и на одложеном пост-тесту (годину дана након примењених при- ступа). У истраживању је учествовало 187 ученика који су у педагошком експерименту учествовали као ученици седмог разреда основне школе, а потом на одложеном пост- тесту као ученици осмог разреда. Резултати су показали да не постоји статистички зна- чајна разлика између укупних постигнућа ученика који су појмове раствор и растварање усвајали путем самосталног асинхроног on-line учења и наставе/учења коју у школи реализује наставник. То имплицира да је могуће под условима који не дозвољавају орга- низовање наставе у школи, асинхроним онлајн учењем постићи резултате сличне резул- татима наставе у школи. [ABSTRACT FROM AUTHOR]Copyright of Journal of the Serbian Chemical Society is the property of National Library of Serbia and its content may not be copied or ...

Record details

×
Academic Journal

Beyond the Discussion Board: Engaging Students in Asynchronous Online Activities.

  • Source: International Journal of Teaching & Learning in Higher Education; 2022, Vol. 33 Issue 3, p488-495, 8p

Record details

×
  • 1-10 of  1,071 results for ""Asynchronous learning""