Search Results

Filter
  • 1-10 of  16 results for "project based learning for children"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Причам ти историју: пројекат сторителинг радионица У сарадњи зрењанинског Музеја и Библиотеке.

Subjects: *CULTURAL property; *LIBRARY services for children; *LOCAL history

  • Source: Citaliste: The Scientific Journal on Theory & Practice of Librarianship. may2020, Vol. 19 Issue 36, p13-23. 11p.

  • Abstract: The paper presents a project implemented by the Museum and the Public Library in Zrenjanin, in order to overcome the problem ... Рад представља пројекат реализован у сарадњи зрењанинског Музеја и Библиотеке, како би се превазишао проблем слабије заинтересованости младих за завичајно културно наслеђе. Уочен је и проблем недовољне отворености институција културе у комуникацији са новим генерацијама, који су учесници у пројекту покушали да реше употребом сторителинг технике учења и укључивањем различитих интерактивних, радионичарских елемената. Уз коришћење савремених технологија, водитељи радионица су покушали да локално наслеђе учине разумљивијим, ближим и атрактивнијим, као и да подстакну децу да самостално интерпретирају садржаје које нуде Библиотека и Музеј. У тексту су представљена теоријска разматрања о техникама сторителинга и сарадњи баштинских институција, да би се дао одговор зашто је избран модел рада који је коришћен у радионицама. Истакнути су значајни резултати пројекта Причам ти историју који се, по мишљењу ауторке, састоје у томе да су деца охрабрена да чешће и опуштеније долазе у Библиотеку и Музеј и да су заинтересована за локалну историју и подстакнута да даље истражују завичајно културно наслеђе. При томе, успостављена је боља сарадња ове две институције културе. [ABSTRACT FROM AUTHOR]Copyright of Citaliste: The Scientific Journal on Theory & Practice of Librarianship is the property of Citaliste: The Scientific Journal on Theory & Practice of Librarianship ...

Record details

×
Academic Journal

СТАВОВИ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ПРЕМА БОРАВКУ У ПРИРОДИ.

Subjects: *STUDENT attitudes; *TEACHERS; *OUTDOOR recreationSERBIA; BELGRADE (Serbia)

  • Source: TEME: Casopis za Društvene Nauke. 2020, Vol. 44 Issue 4, p1291-1304. 14p.

  • Abstract: Although the innovative approach to education emphasizes numerous advantages of out-of-classroom outdoor teaching, in Serbia there are relatively few researches that analyze the effects of ... Иако се у области иновативних приступа васпитнообразовном раду указује на бројне предности ванучионичке наставе у природи, у нашој средини постоји рела- тивно мали број истраживања која се баве анализом ефеката примене оваквог начи- на рада на ставове ученика према боравку у природи. Циљ нашег истраживања био је да испитамо раније формиране ставове ученика према боравку у природи, као и евентуалну повезаност ових ставова са дужином реализације ванучионичке наставе у природи. Узорак је пригодан и чине га 752 ученика четвртог разреда основних школа из Београда, као и 32 учитеља која предају овим ученицима. У истраживању је примењена АТОП скала, која се састоји од 12 ставки, распоређених у оквиру две целине које се односе на изјашњавање о позитивним и негативним странама боравка у природи. Налази показују да девојчице, у односу на дечаке, испољавају виши сте- пен слагања са тврдњама које описују позитивне стране боравка у природи, али и са тврдњама које описују потенцијалне страхове приликом боравка у природи. Приме- на ванучионичке наставе у природи од стране учитеља није била повезана са разли- кама у исказаном мишљењу њихових ученика о предностима и страховима у вези са ранијим дечијим искуствима боравка у природи. Учитеље би требало мотивисати да у дужим временским периодима и чешће реализују ванучионичку наставу у приро- ди. Потребно је пружити им додатну професионалну подршку у виду идеја, настав- них програма и курсева професионалног развоја да би били спремнији за одржавање више часова у природном окружењу. [ABSTRACT FROM AUTHOR]Copyright of TEME: Casopis za Društvene Nauke is the property of TEME: Casopis za Drustvene Nauke and its content may not be copied ...

Record details

×
  • 1-10 of  16 results for "project based learning for children"