Search Results

Filter
  • 1-10 of  13 results for "project based learning for children"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

СТАВОВИ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ПРЕМА БОРАВКУ У ПРИРОДИ.

Subjects: *STUDENT attitudes; *TEACHERS; *OUTDOOR recreationSERBIA; BELGRADE (Serbia)

  • Source: TEME: Casopis za Društvene Nauke. 2020, Vol. 44 Issue 4, p1291-1304. 14p.

  • Abstract: Although the innovative approach to education emphasizes numerous advantages of out-of-classroom outdoor teaching, in Serbia there are relatively few researches that analyze the effects of ... Иако се у области иновативних приступа васпитнообразовном раду указује на бројне предности ванучионичке наставе у природи, у нашој средини постоји рела- тивно мали број истраживања која се баве анализом ефеката примене оваквог начи- на рада на ставове ученика према боравку у природи. Циљ нашег истраживања био је да испитамо раније формиране ставове ученика према боравку у природи, као и евентуалну повезаност ових ставова са дужином реализације ванучионичке наставе у природи. Узорак је пригодан и чине га 752 ученика четвртог разреда основних школа из Београда, као и 32 учитеља која предају овим ученицима. У истраживању је примењена АТОП скала, која се састоји од 12 ставки, распоређених у оквиру две целине које се односе на изјашњавање о позитивним и негативним странама боравка у природи. Налази показују да девојчице, у односу на дечаке, испољавају виши сте- пен слагања са тврдњама које описују позитивне стране боравка у природи, али и са тврдњама које описују потенцијалне страхове приликом боравка у природи. Приме- на ванучионичке наставе у природи од стране учитеља није била повезана са разли- кама у исказаном мишљењу њихових ученика о предностима и страховима у вези са ранијим дечијим искуствима боравка у природи. Учитеље би требало мотивисати да у дужим временским периодима и чешће реализују ванучионичку наставу у приро- ди. Потребно је пружити им додатну професионалну подршку у виду идеја, настав- них програма и курсева професионалног развоја да би били спремнији за одржавање више часова у природном окружењу. [ABSTRACT FROM AUTHOR]Copyright of TEME: Casopis za Društvene Nauke is the property of TEME: Casopis za Drustvene Nauke and its content may not be copied ...

Record details

×
Academic Journal

INCLUSIVE EDUCATION: FROM LEGISLATION TO IMPLEMENTATION.

  • Source: TEME: Casopis za Društvene Nauke. jah-map2015, Vol. 39 Issue 1, p231-247. 17p.

  • Abstract: This paper presents the results of the research aimed at exploring teachers' views on the two-year implementation of the legally prescribed activities in the field ... Copyright of TEME: Casopis za Društvene Nauke is the property of TEME: Casopis za Drustvene Nauke and its content may not be copied ...

Record details

×
Academic Journal

ПРЕКАРИТЕТ И НАСТАВНИЦИ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ: ПОГЛЕД СА ЗАПАДНЕ СТРАНЕ

  • Source: TEME: Casopis za Društvene Nauke. 2015, Vol. 39 Issue 3, p801-821. 21p.

  • Abstract: Author in this paper has argued relationship between the concept of growing precariatisation and phenomenology of occasional work as a school teacher. Instability in employment ... У раду се проблематизује однос концепта прекаризације и феноменологије привременог и повременог рада наставника у школи. Нестабилност у области запошљавања доводи до емоционалне, социјалне и психолошке нестабилности наставника. Наставници који раде на одређено време су маргинализовани појединци, аутсајдери који на периферији школске културе опстају као парапрофесионалци. Учињен је напор да се осликају професионалне улоге и карактеристике наставника који раде на одређено време и таква слика повеже са рецентним класификацијама и социјално-друштвеним категоризацијама учињеним у литератури. На основу анализе закључује се да концепт прекаријата може бити плодоносан за даља проучавања феноменологије рада наставника који су привремено и повремено ангажовани у настави [ABSTRACT FROM AUTHOR]Copyright of TEME: Casopis za Društvene Nauke is the property of TEME: Casopis za Drustvene Nauke and its content may not be copied ...

Record details

×
  • 1-10 of  13 results for "project based learning for children"