Search Results

Filter
 • 1-10 of  10 results for "project based learning for children"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Eesti ja eestivene põhikoolinoorte vastastikused hoiakud enne ja pärast mängustatud koostöötegevuste projektis osalemist.

Subjects: *ATTITUDES of ethnic groups; *RUSSIAN language; *ETHNIC groupsESTONIA

 • Source: Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri. 2021, Vol. 9 Issue 1, p274-303. 30p.

 • Abstract: The ability to interact with people from other ethnic backgrounds is an essential aspect of social and civic competence. People often form stereotypes about groups ... Sotsiaal- ja kodanikupädevuse üks komponent on oskus suhelda teisest rahvusest inimestega. Selle oskuse olulised mõjutajad on hoiakud teiste rahvusrühmade suhtes. Omavahelise vä... Copyright of Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri is the property of University of Tartu Press and its content ...

Record details

×
Academic Journal

Hea Alguse programmi rakendavate ja mitterakendavate rühmade õpetajate hinnangud oma tegevusele lapsekeskse kasvatuse kontekstis.

 • Source: Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri. 2018, Vol. 6 Issue 1, p102-135. 34p.

 • Abstract: In Estonia, the need to move from adult-directed education to child-centred education has been emphasised for more than 20 years. The ... Lapsekesksele kasvatusele üleminek on alushariduse valdkonnas olnud üks olulisimaid eesmärke alates Eesti taasiseseisvumisest. Selle eesmärgi täitmisel on õpetajatele abiks olnud Hea Alguse ... Copyright of Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri is the property of University of Tartu Press and its content ...

Record details

×
Academic Journal

Mitteformaalõppe tähenduse konstrueerimine poliitikadokumentides.

Subjects: *NONFORMAL education; *CRITICAL discourse analysis; *EDUCATORS

 • Source: Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri. 2019, Vol. 7 Issue 1, p50-75. 26p.

 • Abstract: The purpose of this paper is to explore how the discourse of ‘non-formal learning’ is constructed in policy documents and to ... Artikkel tugineb uuringule, mille fookuses on mitteformaalõppe tähendus ja diskursuse muutus Eesti arengut suunavates poliitikadokumentides. Selline rõhuasetus on tingitud asjaolust, et mitteformaalõ... Copyright of Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri is the property of University of Tartu Press and its content ...

Record details

×
Academic Journal

Nõukogudeaegse kõrgharidusega keskealised siirdeaja elukestva õppe keskkonnas.

 • Source: Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri. 2014, Vol. 2 Issue 2, p48-78. 31p.

 • Abstract: The author was inspired to write this article by the initial results of the international survey measuring adults' literacy and numeracy skills and problem-solving skills ... Artikkel käsitleb 1950ndate lõpul ja 1960ndate esimesel poolel sündinud nõukogudeaegse kõrgharidusega spetsialistide kultuurilise kapitali uuendamist siirdeajal tööalases täiendus- ... Copyright of Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri is the property of University of Tartu Press and its content ...

Record details

×
Academic Journal

Kehaline kirjaoskus – uus hariduslik eesmärk.

Subjects: *SEDENTARY behavior; *PHYSICAL activity; *RESPONSIBILITY

 • Source: Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri. 2021, Vol. 9 Issue 2, p244-269. 26p.

 • Abstract: The global trend of physical inactivity among adolescents has led to a shift of focus in the physical education curriculum to a new concept to ... Viimase kahekümne aasta jooksul on märgatavalt suurenenud kehalise kirjaoskuse alaste uuringutulemuste avaldamine. Kehalist kirjaoskust kirjeldatakse kui inimese motivatsiooni, enesekindlust, kehalist kompetentsust, teadmisi ja ... Copyright of Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri is the property of University of Tartu Press and its content ...

Record details

×
Academic Journal

Eestikeelset aineõpet mõjutavad tegurid: vene koolijuhtide seisukohti ja strateegiaid.

 • Source: Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri. 2015, Vol. 3 Issue 1, p202-225. 24p.

 • Abstract: Aastatel 2007-2012 läksid vene õppekeelega koolid üle kohustuslikule eestikeelsele aineõppele. Alates 2011. aastast õpivad kõik 10. klassi astuvad noored gümnaasiumis kohustuslikult 60% aineid eesti ... Copyright of Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri is the property of University of Tartu Press and its content ...

Record details

×
Academic Journal

Eesti õpetajate roll laste internetikasutuse sotsiaalses vahendamises.

 • Source: Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri. 2015, Vol. 3 Issue 2, p156-185. 30p.

 • Abstract: Õpetajatel on oluline roll laste ettevalmistamisel internetimaailmas toimetulekuks. Artiklis analüüsitakse Eesti õpetajate tegevust 9-16aastaste laste internetikasutuse sotsiaalses vahendamises, mille mõõtmiseks kasutati kaheksat ... Copyright of Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri is the property of University of Tartu Press and its content ...

Record details

×
Academic Journal

Kas kui hästi tahta, võib iga teema tundlikuks muuta? Eesti õpetajate kogemused tundlike teemadega ajalootunnis.

 • Source: Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri. 2017, Vol. 5 Issue 2, p106-132. 27p.

 • Abstract: Societally sensitive content is one of the challenges of the teaching profession. In history and social studies, such content is often related to political controversies ... Üks raskusi, millega tuleb õpetajatöös silmitsi seista, on ühiskondlikult tundlik õppesisu. Ajaloos ja muudes ühiskonnaainetes seostub see tihtipeale poliitiliste vastuolude ja valusate ajalookogemustega. Artiklis ... Copyright of Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri is the property of University of Tartu Press and its content ...

Record details

×
Academic Journal

Protsessikeskse kirjutamise kasulikkusest gümnaasiumiõpilaste kirjaliku tekstiloome oskuse kui suhtluspädevuse ühe komponendi arendamisel.

Subjects: *STUDENT attitudes; *SECONDARY school students; *TEACHER role

 • Source: Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri. 2021, Vol. 9 Issue 1, p243-273. 31p.

 • Abstract: Discussion and conclusions:First, we demonstrated in this study that the constructed assessment instrument is a valid tool for determining the upper secondary school students' ... Suhtluspädevuse kui ühe üldpädevuse arendamisega tuleb gümnaasiumi riiklikust õppekavast lähtuvalt mõtestatult tegeleda. Gümnaasiumile mõeldud suhtluspädevuse hindamisvahendi ega ... Copyright of Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri is the property of University of Tartu Press and its content ...

Record details

×
Academic Journal

Koolieelse lasteasutuse õpetajate kui õppekava arendajate kogemused, ootused ja hinnangud.

 • Source: Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri. 1/1/2016, p92-118. 27p.

 • Abstract: Üha enam riike kehtestab alus- ja üldharidusastmes riiklikke õppekavu. Samas suureneb tähelepanu õpetaja omanikutundele õppekava suhtes ning õpetaja kaa-samisele õppekava arendamisse, kuna mõistetakse, ... Copyright of Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri is the property of University of Tartu Press and its content ...

Record details

×
 • 1-10 of  10 results for "project based learning for children"