Search Results

Filter
 • 1-10 of  14 results for "project based learning for children"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Lasteaia- ja klassiõpetajate hinnangud oma ettevalmistusele, pädevusele ja kogemusele õpetada uussisserändajast õpilasi.

Subjects: *CHILDREN with disabilities; *CULTURAL pluralism; *TEACHERSESTONIA; UKRAINE

 • Source: Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri. 2023, Vol. 11 Issue 1, p103-129. 27p.

 • Abstract: The inclusion of all students into the learning process in a multicultural classroom depends on the teachers' ability to understand and ... Kaasavas hariduses rõhutatakse sidusama ühiskonna loomise eesmärgil võrdset õigust haridusele. Õppijate kaasatus mitmekultuurilises õpikeskkonnas sõltub õpetajate kultuuridevahelisest pädevusest ja valmidusest ... Copyright of Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri is the property of University of Tartu Press and its content ...

Record details

×
Academic Journal

Osalejate hinnangud meeskonnakoolitusele kaasava hariduse tähenduslikust rakendamisest koolieelses lasteasutuses.

Subjects: *KINDERGARTEN children; *CHILDREN with disabilities; *INCLUSIVE educationESTONIA

 • Source: Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri. 2023, Vol. 11 Issue 1, p75-102. 28p.

 • Abstract: According to the approach of the European Agency for Special Needs and Inclusive Education, the vision of an inclusive education system is to ensure high-quality ... Kaasava hariduskorralduse kohaselt leitakse õppijatele haridusvõimalused kohalikus kogukonnas koos eakaaslastega, kuid lasteaiaõpetajad tunnevad end kõigi laste kaasamisel ebakindlalt. Uute teadmiste omandamiseks ja õ... Copyright of Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri is the property of University of Tartu Press and its content ...

Record details

×
Academic Journal

Eesti ja eestivene põhikoolinoorte vastastikused hoiakud enne ja pärast mängustatud koostöötegevuste projektis osalemist.

Subjects: *RACIAL & ethnic attitudes; *RUSSIAN language; *ETHNIC groupsESTONIA

 • Source: Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri. 2021, Vol. 9 Issue 1, p274-303. 30p.

 • Abstract: The ability to interact with people from other ethnic backgrounds is an essential aspect of social and civic competence. People often form stereotypes about groups ... Sotsiaal- ja kodanikupädevuse üks komponent on oskus suhelda teisest rahvusest inimestega. Selle oskuse olulised mõjutajad on hoiakud teiste rahvusrühmade suhtes. Omavahelise vä... Copyright of Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri is the property of University of Tartu Press and its content ...

Record details

×
Academic Journal

Hea Alguse programmi rakendavate ja mitterakendavate rühmade õpetajate hinnangud oma tegevusele lapsekeskse kasvatuse kontekstis.

 • Source: Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri. 2018, Vol. 6 Issue 1, p102-135. 34p.

 • Abstract: In Estonia, the need to move from adult-directed education to child-centred education has been emphasised for more than 20 years. The ... Lapsekesksele kasvatusele üleminek on alushariduse valdkonnas olnud üks olulisimaid eesmärke alates Eesti taasiseseisvumisest. Selle eesmärgi täitmisel on õpetajatele abiks olnud Hea Alguse ... Copyright of Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri is the property of University of Tartu Press and its content ...

Record details

×
Academic Journal

Kaasava hariduse edendamine: sotsiaalne ja emotsionaalne õpe universaalselt kujundatud õppimise prisma kaudu.

 • Source: Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri. 2023, Vol. 11 Issue 1, p6-27. 22p.

 • Abstract: Laste kooliga seotud akadeemilised, sotsiaalsed ja emotsionaalsed vajadused näitavad pidevat kasvutendentsi. Uuringud näitavad, et traumal on õppimisele ja sotsiaalsele arengule märkimisväärne ... Copyright of Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri is the property of University of Tartu Press and its content ...

Record details

×
Academic Journal

Tava- ja eriklassis õppivate hariduslike erivajadustega õpilaste lugemis- ja matemaatikaoskused.

Subjects: *SPECIAL needs students; *INCLUSIVE education; *MATHEMATICS

 • Source: Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri. 2023, Vol. 11 Issue 1, p159-186. 28p.

 • Abstract: Selle uurimistöö eesmärk on kirjeldada hariduslike erivajadustega (HEV) õpilaste lugemis- ja matemaatikaoskuste seoseid tava- või eriklassis õppimisega. Valimisse kuulus 3369 kolmanda klassi last (poisse 50%, 209 ... Copyright of Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri is the property of University of Tartu Press and its content ...

Record details

×
Academic Journal

Mitteformaalõppe tähenduse konstrueerimine poliitikadokumentides.

Subjects: *NONFORMAL education; *CRITICAL discourse analysis; *EDUCATORS

 • Source: Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri. 2019, Vol. 7 Issue 1, p50-75. 26p.

 • Abstract: The purpose of this paper is to explore how the discourse of ‘non-formal learning’ is constructed in policy documents and to ... Artikkel tugineb uuringule, mille fookuses on mitteformaalõppe tähendus ja diskursuse muutus Eesti arengut suunavates poliitikadokumentides. Selline rõhuasetus on tingitud asjaolust, et mitteformaalõ... Copyright of Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri is the property of University of Tartu Press and its content ...

Record details

×
Academic Journal

Nõukogudeaegse kõrgharidusega keskealised siirdeaja elukestva õppe keskkonnas.

 • Source: Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri. 2014, Vol. 2 Issue 2, p48-78. 31p.

 • Abstract: The author was inspired to write this article by the initial results of the international survey measuring adults' literacy and numeracy skills and problem-solving skills ... Artikkel käsitleb 1950ndate lõpul ja 1960ndate esimesel poolel sündinud nõukogudeaegse kõrgharidusega spetsialistide kultuurilise kapitali uuendamist siirdeajal tööalases täiendus- ... Copyright of Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri is the property of University of Tartu Press and its content ...

Record details

×
Academic Journal

Eesti õpetajate roll laste internetikasutuse sotsiaalses vahendamises.

 • Source: Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri. 2015, Vol. 3 Issue 2, p156-185. 30p.

 • Abstract: Õpetajatel on oluline roll laste ettevalmistamisel internetimaailmas toimetulekuks. Artiklis analüüsitakse Eesti õpetajate tegevust 9-16aastaste laste internetikasutuse sotsiaalses vahendamises, mille mõõtmiseks kasutati kaheksat ... Copyright of Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri is the property of University of Tartu Press and its content ...

Record details

×
Academic Journal

Eestikeelset aineõpet mõjutavad tegurid: vene koolijuhtide seisukohti ja strateegiaid.

 • Source: Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri. 2015, Vol. 3 Issue 1, p202-225. 24p.

 • Abstract: Aastatel 2007-2012 läksid vene õppekeelega koolid üle kohustuslikule eestikeelsele aineõppele. Alates 2011. aastast õpivad kõik 10. klassi astuvad noored gümnaasiumis kohustuslikult 60% aineid eesti ... Copyright of Estonian Journal of Education / Eesti Haridusteaduste Ajakiri is the property of University of Tartu Press and its content ...

Record details

×
 • 1-10 of  14 results for "project based learning for children"