Search Results

Filter
  • 1-1 of  1 results for "Engaging Students in Online Learning"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

ПРИМЕНА РАЧУНАРА И ИНТЕРНЕТА У НАСТАВИ И УЧЕЊУ НА ФАКУЛТЕТУ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ.

Subjects: *JOB performance; *INFORMATION resources; *SPECIAL education

  • Source: TEME: Casopis za Društvene Nauke. 2020, Vol. 44 Issue 3, p763-775. 13p.

  • Abstract: This paper presents the results of research on the use of computers and the Internet in teaching and learning at the ... У овом раду представљени су резултати истраживања примене рачунара и ин- тернета у настави и учењу на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију. Узорком је обухваћено 198 студената свих смерова и нивоа студија. Општи циљ истраживања је да се установи у којој мери наставници и студенти користе рачунаре и интернет у настави и учењу. Посебан циљ је утврђивање разлика у коришћењу ра- чунара и интернета у односу на годину студија. Резултати су показали да највећи проценат испитаника (98,5%) користи рачунар, а да сви испитаници користе интер- нет. Рачунари и интернет се у великој мери користе за забавне садржаје. Указано је на потребу да факултет у већој мери стави студентима на располагање своје инфор- матичке ресурсе. Постоје разлике у начину коришћења рачунара и интернета, као и у интеракцији студената са наставницима и колегама у зависности од године студи- ја. Препорука је да треба усмеравати студенте на већи степен узајамне интеракције и сараднички рад у обављању наставних задатака. [ABSTRACT FROM AUTHOR]Copyright of TEME: Casopis za Društvene Nauke is the property of TEME: Casopis za Drustvene Nauke and its content may not be copied ...

Record details

×
  • 1-1 of  1 results for "Engaging Students in Online Learning"