Search Results

Filter
 • 1-10 of  380 results for "Empathy in Learning"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

OTANTİK BİR UZAKTAN ÖĞRENME ORTAMININ ÖĞRENMEYE ETKİSİNİN İNCELENMESİ.

Subjects: Empathy; Academic achievement testing; Authentic learning

 • Source: Istanbul Commerce University Journal of Social Sciences / İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Fall2022, Vol. 21 Issue 45, p1197-1218. 22p.

 • Abstract: Purpose: In this research, it is aimed to determine the effect of a distance learning system structured according to the authentic Amaç: Bu araştırmada otantik öğrenme stratejisine göre yapılandırılan uzaktan bir öğrenme sisteminin T.C. İnkılap Tarihi ve Atatü...

Record details

×
Academic Journal

Drama Temelli Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının İlkokul Öğrencilerinin Empati Beceri Düzeyleri Üzerine Etkisi.

 • Source: Journal of Theoretical Educational Science / Kuramsal Eğitimbilim Dergisi; Jul2019, Vol. 12 Issue 3, p1044-1066, 23p

Record details

×
Academic Journal

Nörogelişimsel bozukluklar ve empati.

Subjects: *ATTENTION-deficit hyperactivity disorder; *LEARNING disabilities; *COGNITION disorders

 • Source: Ortadogu Medical Journal / Ortadogu Tip Dergisi. 2019, Vol. 11 Issue 4, p585-595. 11p.

 • Abstract: A successful social interaction depends on the social cognitive traits that are defined as the ability to understand other people's feelings and what goes through ... Başarılı bir sosyal etkileşim, diğer insanların duygularını ve zihninden geçenleri anlayabilme yeteneği olarak tanımlanan sosyal biliş... Copyright of Ortadogu Medical Journal / Ortadogu Tip Dergisi is the property of Bastas and its content may not be copied or emailed to multiple ...

Record details

×
Academic Journal

Öğretmen Empati Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.

 • Source: Cumhuriyet International Journal of Education; mar2023, Vol. 12 Issue 1, p258-268, 11p

Record details

×
Academic Journal

TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN ANLATISAL METİNLERDE OKUR EMPATİSİNİ YÖNLENDİREN DİLSEL GÖRÜNÜMLER.

Subjects: *EMPATHY; *NARRATION; *FICTIONAL characters

 • Source: Hacettepe University Journal of Turkish Studies / HÜTAD Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Arastirmalari Dergisi. bah2023, Issue 38, p199-219. 21p.

 • Abstract: Narratives provide the reader with simulated experiences to perceive fictional character's consciousness and the reflection of his/her emotions. By these characteristics, narrative texts become ... Anlatılar, kurmaca karakterin bilincinin okur tarafından algılanması ve duygularının yansılanmasında okura simüle edilmiş deneyimler sunar. Anlatısal ... Copyright of Hacettepe University Journal of Turkish Studies / HÜTAD Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Arastirmalari Dergisi is the property of ...

Record details

×
Academic Journal

Gelişim Çağındaki Çocukların Fiziksel, Sosyal ve Duygusal İhtiyaçları: Nörobilimsel Bulgular ve Bertrand Russell'ın Fikirlerinin Karşılaştırılması.

 • Source: Journal of Theory & Practice in Education (JTPE) / Eğitimde Kuram ve Uygulama; Jun2023, Vol. 19 Issue 1, p123-139, 17p

Record details

×
Academic Journal

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Teknoloji Temelli Lisansüstü Tez Çalışmalarının Sistematik Analizi.

 • Source: Journal of Higher Education & Science / Yüksekögretim ve Bilim Dergisi; agu2023, Vol. 13 Issue 2, p127-147, 21p

Record details

×
Academic Journal

CARL R. ROGERS VE ÖĞRENME ÖZGÜRLÜĞÜ: ETKĠLĠ BĠR ÖĞRENME ORTAMININ MĠMARI OLARAK ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN TUTUMLARI.

Subjects: *TEACHER attitudes; *STUDENT attitudes; *EDUCATIONAL planning

 • Source: International Journal of Turkish Literature, Culture, Education. 2019, Vol. 8 Issue 4, p2341-2358. 18p.

 • Abstract: Carl R. Rogers, the founder of client-centered therapy, contributed to the development of self-reliant learning in education. He applied such concepts ... Danışan merkezli terapinin kurucusu olan Carl R. Rogers, eğitim alanında kendine dayalı öğrenmenin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Danışan merkezli ... Copyright of International Journal of Turkish Literature, Culture, Education is the property of International Journal of Turkish

Record details

×
Academic Journal

Collaborative Online Learning in the Cultural Context of South East Asia: A Systematic Review.

 • Source: Hacettepe University Journal of Education; 2021, Vol. 36 Issue 2, p489-508, 20p

Record details

×
 • 1-10 of  380 results for "Empathy in Learning"