Search Results

Filter
 • 1-10 of  17 results for "Empathy in Learning"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Deficyt empatii: osobowość antyspołeczna czy zaburzenie ze spektrum autyzmu - diagnoza różnicowa.

 • Source: Neuropsychiatry & Neuropsychology / Neuropsychiatria i Neuropsychologia. 2018, Vol. 13 Issue 4, p135-141. 7p.

 • Abstract: A 25-year-old patient reported to a 24-hour psychotherapy unit with a suspected avoidance personality. He complained of fear of people, social situations, a feeling of ... Mężczyzna, 25 lat, zgłosił się na całodobowy oddział psychoterapii z podejrzeniem osobowości unikającej. Skarżył się na lęk przed ludź... Copyright of Neuropsychiatry & Neuropsychology / Neuropsychiatria i Neuropsychologia is the property of Termedia Publishing House and its content may not be copied or emailed to ...

Record details

×
Academic Journal

Operationalizing the actualizing tendency.

 • Source: Person-Centered & Experiential Psychotherapies. Mar2018, Vol. 17 Issue 1, p37-53. 17p.

 • Abstract: The actualizing tendency is the basis of person-centered therapy. The therapist's use of congruence, unconditional positive regard, and empathy is assumed ... La tendencia actualizante es la base de la terapia centrada en la persona. El uso del terapeuta de la congruencia, consideración positiva incondicional y ... La tendance actualisante constitue la base de la thérapie centrée sur la personne. L'utilisation de la congruence, du regard positif inconditionnel et de ... Die Aktualisierungstendenz ist die Basis der Personzentrierten Therapie. Die Verwendung von Kongruenz, bedingungslosem Wertschätzen und Empathie, so vermutet man, erleichtert den Zugang des Klienten ... A Tendência Atualizante é a base da terapia centrada na pessoa. Presume-se que o recurso do terapeuta à congruência, atenção incondicional positiva e empatia ... Copyright of Person-Centered & Experiential Psychotherapies is the property of Routledge and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted ...

Record details

×
Academic Journal

Rozwój zasobów osobistych studentów kierunków pedagogicznych metodą design thinking.

 • Source: Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska sectio J: Paedagogia-Psychologia. 2022, Issue 7, p43-55. 13p.

 • Abstract: The aim of the article is to examine the issue of personal resources of young adults and effective methods of developing these resources in educational ... Celem artykułu jest zbadanie problematyki zasobów osobistych młodych dorosłych oraz skutecznych metod rozwoju owych zasobów w warunkach edukacyjnych m.in. ... Copyright of Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska sectio J: Paedagogia-Psychologia is the property of Maria Curie-Sklodowska University in Lublin and its content may not be ...

Record details

×
Academic Journal

Przekazywanie niekorzystnego rokowania przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

 • Source: Palliative Medicine / Medycyna Paliatywna. 2022, Vol. 14 Issue 4, p189-196. 15p.

 • Abstract: The right to information about one's own health condition, including adverse prognosis, derives from the provisions of the Act on Patients' Rights and Patients' Ombudsman ... Prawo do informacji o własnym stanie zdrowia, w tym o niekorzystnym rokowaniu, wynika z zapisów Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ... Copyright of Palliative Medicine / Medycyna Paliatywna is the property of Termedia Publishing House and its content may not be copied or emailed to multiple ...

Record details

×
Academic Journal

Deficyty motywacji społecznej w zaburzeniach ze spektrum autyzmu i w schizofrenii.

 • Source: Neuropsychiatry & Neuropsychology / Neuropsychiatria i Neuropsychologia. 2022, Vol. 17 Issue 3/4, p174-186. 13p.

 • Abstract: Social motivation is one of the psychological processes which underlie social functioning. Social motivation is understood as a set of behavior and predispositions that drive ... Jednym z procesów psychologicznych odpowiedzialnych za funkcjonowanie społeczne jest motywacja społeczna (social motivation). Jest ona rozumiana jako szereg zachowań i predyspozycji psychologicznych ... Copyright of Neuropsychiatry & Neuropsychology / Neuropsychiatria i Neuropsychologia is the property of Termedia Publishing House and its content may not be copied or emailed to ...

Record details

×
Academic Journal

Kultura zarządzania w warunkach kryzysu i niepewności -- kulturowy kontekst zarządzania zasobami ludzkimi.

 • Source: Human Resource Management / Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi. 2023, Vol. 150 Issue 1, p116-119. 4p.

Record details

×
Academic Journal

Mapping the attributions of parents: a clientcentered dynamic approach to assessing vulnerable caregivers and their young children.

 • Source: Person-Centered & Experiential Psychotherapies. Mar2018, Vol. 17 Issue 1, p54-69. 16p.

 • Abstract: In recent years much attention has been directed to the development of effective caregiving interventions in response to a growing body of research that links ... En los últimos años mucha atención ha sido dirigida al desarrollo de intervenciones de cuidados eficaz en respuesta a un creciente cuerpo de ... Ces dernières années, en réponse au corpus grandissant de recherches qui établit un lien entre la qualité du rôle parental et ... In den vergangenen Jahren galt viel Aufmerksamkeit der Entwicklung effektiver Interventionen von Betreuungspersonen. Das war die Reaktion auf zunehmende Forschungsergebnisse, die die Qualität von ... Nos últimos anos tem sido dada muita atenção ao desenvolvimento de intervenções de prestação de cuidados eficientes, em resposta ao crescente volume ... Copyright of Person-Centered & Experiential Psychotherapies is the property of Routledge and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted ...

Record details

×
Academic Journal

TRWAŁOŚĆ ROZWOJU ORGANIZACJI JAKO JEDEN Z TZW. ZAWIŁYCH PROBLEMÓW ZARZĄDZANIA.

 • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2014, Issue 366, p582-592. 11p.

 • Abstract: Sustainability of organisational development is an ambigous phenomenon, characterised by complexity, influence of numerous stakeholders, connections to other problems and unprecise terminology. These features locate ... Trwałość rozwoju organizacji (sustainability) jest pojęciem niejednoznacznym, które cechuje złożoność, wpływ wielu interesariuszy, liczne powiązania z innymi problemami ...

Record details

×
Academic Journal

Przekazywanie niepomyślnych informacji -- opinie studentów uczelni wyższych.

 • Source: Palliative Medicine / Medycyna Paliatywna. 2021, Vol. 13 Issue 3, p138-144. 7p.

 • Abstract: Introduction: Delivering bad news is a difficult but common task when practising medicine. Ap- propriate knowledge and communication skills improve the relationship between the doctor ... Wstęp: Przekazywanie niepomyślnych informacji jest trudnym, jednak częstym zadaniem w prak- tyce lekarskiej. Odpowiednia wiedza oraz umiejętności w tym zakresie ... Copyright of Palliative Medicine / Medycyna Paliatywna is the property of Termedia Publishing House and its content may not be copied or emailed to multiple ...

Record details

×
 • 1-10 of  17 results for "Empathy in Learning"