Search Results

Filter
 • 1-10 of  19 results for "Empathy in Learning"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

JAK TĚLU ROZUMĚT TĚLEM. PŘÍSPĚVEK FENOMENOLOGIE K PŘEKONÁNÍ LIMITŮ MECHA NISTICKÉHO PARADIGMATU VE FYZIOTERAPII.

 • Source: Theory of Science / Teorie Vedy. 2022, Vol. 44 Issue 1, p3-35. 33p.

 • Abstract: This article aims to explain how Merleau-Ponty's phenomenological account of embodiment contributes to the theory and practice of physiotherapy. The mechanistic conception of the body, ... Cílem článku je vysvětlit přínos Merleau-Pontyho fenomenologického pojetí tělesnosti pro teorii i praxi současné fyzioterapie. Mechanistické pojetí tě... Copyright of Theory of Science / Teorie Vedy is the property of Academy of Sciences of the Czech Republic, Centre for ...

Record details

×
Academic Journal

VNÍMÁNÍ SOCIÁLNÍCH KOMPETENCÍ LÉKAŘE Z POHLEDU LÉKAŘE A Z POHLEDU PACIENTA V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ.

 • Source: Lifelong Learning / Celoživotní Vzdělávání; 2020, Vol. 10 Issue 3, p275-309, 35p

Record details

×
Academic Journal

DOTAZNÍK SEBEREFLEXE (SRIS) A FILADELFSKÁ ŠKÁLA VŠÍMAVOSTI (PHLMS): PSYCHOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY ČESKÝCH VERZÍ.

Subjects: *EXPLORATORY factor analysis; *CONFIRMATORY factor analysis; *RELIABILITY in engineeringMCDONALD'S Corp. MCDONALD'S Corp. MCDONALD'S Corp. MCD

 • Source: Ceskoslovenska Psychologie. 2020, Vol. 64 Issue 5, p535-549. 15p.

 • Abstract: Objectives. The aim of this study was to assess psychometric properties of two questionnaires: Self-Reflection and Insight Scale (SRIS) and Philadelphia Mindfulness Scale (PHLMS). Sample ... Cíle. Cílem studie bylo ověřit psychometrické charakteristiky českých verzí Dotazníku sebereflexe a vhledu (SRIS) a Filadelfské škály všímavosti (... Copyright of Ceskoslovenska Psychologie is the property of Institute of Psychology of the Academy of Sciences and its content may not be copied or ...

Record details

×
Academic Journal

Sociálné-emocionální učení na českých školách a preventivní program Druhý krok.

 • Source: Addictology / Adiktologie. 2016, Vol. 16 Issue 3, p246-254. 9p.

 • Abstract: The goal of this paper is to sum up the efforts made in systematic work on social- emotional competencies in primary and middle schools and ... Cílem textu je shrnout dosavadní snahy o systematický rozvoj sociálně-emo-cionálních kompetencí v prostředí základních škol a pouká... Copyright of Addictology / Adiktologie is the property of Sdruzeni SCAN as a publisher of journal Adiktologie and its content may not be copied or ...

Record details

×
Academic Journal

Imersivní virtuální realita ve vzdělávání: SWOT analýza.

 • Source: Pedagogická Orientace; 2022, Vol. 32 Issue 1, p33-56, 24p

Record details

×
Academic Journal

VZŤAH MEDZI MIEROU PRENATÁLNEHO VYSTAVENIA TESTOSTERÓNU A SCHOPNOSŤOUEMPATIZÁCIE U MLADÝCH ĽUDÍ VO VEKU19 AŽ 28 ROKOV NARODENÝCH NA SLOVENSKU.

Subjects: *FACIAL expression & emotions (Psychology); *MANN Whitney U Test; *PRENATAL influencesSLOVAKIA

 • Source: Ceskoslovenska Psychologie. 2019, Vol. 63 Issue 2, p150-159. 10p.

 • Abstract: Objectives. The prenatal influence of testosterone has a significant effect on certain morphometric (second-to-fourth digit ratio - 2D:4D) and behavioural characteristics (identification of emotions ... Cieľ. Prenatálny testosterón má signifikantný účinok na určité morfometrické (pomer druhého a štvrtého prsta - 2D:4D) a behaviorálne ... Copyright of Ceskoslovenska Psychologie is the property of Institute of Psychology of the Academy of Sciences and its content may not be copied or ...

Record details

×
Academic Journal

Klíčové kompetence pracovníků zdravotnických organizací potřebné pro výkon jejich práce v rámci pilíře sociální zralosti.

 • Source: Acta Academica Karviniensia. 2018, Issue 4, p89-100. 12p.

 • Abstract: In recent years, increased attention has been paid to the importance of social and emotional competencies or knowledge, skills and attitudes that must be personally ...

Record details

×
Academic Journal

Simulační výuka a perinatální ztráta.

 • Source: General Practitioner / Prakticky Lekar. 2021 Supplement 1, Vol. 101, p22-26. 5p.

 • Abstract: Introduction: Working with bereaved parents is an immense challenge for professionals in the field of perinatal care and requires a high level of knowledge and ... Úvod: Práce s truchlícími rodiči je pro profesionály v oblasti perinatální péče velkou výzvou a vyžaduje ... Copyright of General Practitioner / Prakticky Lekar is the property of Czech Medical Association of JE Purkyne and its content may ...

Record details

×
Academic Journal

Funkční neuroanatomie rodičovství.

Subjects: *PARENT-child relationships; *PARENTING -- Research; *CAREGIVERS

 • Source: General Practitioner / Prakticky Lekar. 2013, Vol. 93 Issue 5, p199-206. 8p.

 • Abstract: Infant survival and the development of secure relationships with the caregiver and then other people are fundamental to survival in the human species. This process ... Přežití nejmenších dětí a vývoj bezpečného vztahu k lidem, kteří se o ně starají, a poté i lidem ... Copyright of General Practitioner / Prakticky Lekar is the property of Czech Medical Association of JE Purkyne and its content may ...

Record details

×
Academic Journal

TVORIVÉ PÍSANIE V PSYCHOLÓGII A PSYCHOTERAPII.

 • Source: Ceskoslovenska Psychologie. 2015, Vol. 59 Issue 5, p452-461. 10p.

 • Abstract: The aim of the article is to define the concept of creative writing in psychological context. The other objective is to describe selected psychological processes ... Cieľom článku je vymedziť pojem tvorivého písania v psychologickom kontexte a opísať vybrané psychologické procesy, ktoré do tvorivého pí... Copyright of Ceskoslovenska Psychologie is the property of Institute of Psychology of the Academy of Sciences and its content may not be copied or ...

Record details

×
 • 1-10 of  19 results for "Empathy in Learning"