Search Results

Filter
  • 1-10 of  36 results for "Digital Learning"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Истине и заблуде о креативном учењу.

  • Source: Teaching Innovations / Inovacije u Nastavi; 2021, Vol. 34 Issue 1, p1-13, 13p

Record details

×
Academic Journal

ONLAJN DOŽIVLJAJ KUPACA IMPLIKACIJE NA DIGITALNO BANKARSTVO.

  • Source: Bankarstvo Magazine. 2017, Vol. 46 Issue 2, p100-129. 30p.

  • Abstract: Banks will be facing great challenges in the coming period. Some of these challenges are a lack of differentiation, disloyal customers, new non-traditional competitors, increased ... Banke će se u narednom periodu susretati sa velikim izazovima. Neki od izazova su nedostatak diferencijacije, nelojalni kupci, novi netradicionalni konkurenti, uvećanje interakcija i ...

Record details

×
Academic Journal

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈA НАСТАВЕ ПРИМЕНОМ ОБРАЗОВНОГ СОФТВЕРА - МЕТОДИЧКА РЕАЛИЗАЦИЈА

Subjects: *SCIENTIFIC knowledge; *TEACHING models; *MOTIVATION (Psychology)

  • Source: TEME: Casopis za Društvene Nauke. 2020, Vol. 44 Issue 2, p301-317. 17p.

  • Abstract: This paper was developed with the motivation to design a contemporary approach to the teaching process, as well as to improve and modernize the existing ... Овај рад израђен је са тежњом осмишљавања савременог приступа наставном процесу, са циљем унапређивања и осавремењивања постојеће теорије и праксе, те је у функцији нужне реформе целокупног школства. Уопштено посматрано, рад је посвећен методичкој концепцији новог предложеног модела наставног рада, насталог у оквиру модификације и методичке адаптације некадашњег Мајеровог (Meyer-Willner, G.) кибернетичког модела учења у индивидуализованој настави. На основу научних дидактичких сазнања, конструисан је иновативни методички модел – мултимедијска наставна стратегија, заснована на интеграцији индивидуализацијских модела у образовни софтвер. Такође, у раду су представљени неки кључни сегменти, импликације, као и методички поступак припреме и реализације поменуте мултимедијске стратегије. [ABSTRACT FROM AUTHOR]Copyright of TEME: Casopis za Društvene Nauke is the property of TEME: Casopis za Drustvene Nauke and its content may not be copied ...

Record details

×
Academic Journal

СТАВОВИ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ПРЕМА БОРАВКУ У ПРИРОДИ.

Subjects: *STUDENT attitudes; *TEACHERS; *OUTDOOR recreationSERBIA; BELGRADE (Serbia)

  • Source: TEME: Casopis za Društvene Nauke. 2020, Vol. 44 Issue 4, p1291-1304. 14p.

  • Abstract: Although the innovative approach to education emphasizes numerous advantages of out-of-classroom outdoor teaching, in Serbia there are relatively few researches that analyze the effects of ... Иако се у области иновативних приступа васпитнообразовном раду указује на бројне предности ванучионичке наставе у природи, у нашој средини постоји рела- тивно мали број истраживања која се баве анализом ефеката примене оваквог начи- на рада на ставове ученика према боравку у природи. Циљ нашег истраживања био је да испитамо раније формиране ставове ученика према боравку у природи, као и евентуалну повезаност ових ставова са дужином реализације ванучионичке наставе у природи. Узорак је пригодан и чине га 752 ученика четвртог разреда основних школа из Београда, као и 32 учитеља која предају овим ученицима. У истраживању је примењена АТОП скала, која се састоји од 12 ставки, распоређених у оквиру две целине које се односе на изјашњавање о позитивним и негативним странама боравка у природи. Налази показују да девојчице, у односу на дечаке, испољавају виши сте- пен слагања са тврдњама које описују позитивне стране боравка у природи, али и са тврдњама које описују потенцијалне страхове приликом боравка у природи. Приме- на ванучионичке наставе у природи од стране учитеља није била повезана са разли- кама у исказаном мишљењу њихових ученика о предностима и страховима у вези са ранијим дечијим искуствима боравка у природи. Учитеље би требало мотивисати да у дужим временским периодима и чешће реализују ванучионичку наставу у приро- ди. Потребно је пружити им додатну професионалну подршку у виду идеја, настав- них програма и курсева професионалног развоја да би били спремнији за одржавање више часова у природном окружењу. [ABSTRACT FROM AUTHOR]Copyright of TEME: Casopis za Društvene Nauke is the property of TEME: Casopis za Drustvene Nauke and its content may not be copied ...

Record details

×
  • 1-10 of  36 results for "Digital Learning"