Search Results

Filter
 • 1-10 of  143 results for "Digital Learning"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Zastosowanie technologii SMAC/BRAID w procesie zakupowym przedsiębiorstwa.

Subjects: *Automation; *Purchasing; Digital technology

 • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2023, Vol. 67 Issue 4, p97-113. 17p.

 • Abstract: The article presents possibilities of implementation SMAC/BRAID technologies in the purchasing process. The purpose of this paper is to evaluate the application of SMAC/... W artykule przedstawiono możliwości zastosowania technologii SMAC/BRAID w procesie zakupowym. Celem opracowania jest ocena zastosowania technologii SMAC/BRAID w procesie zakupowym przedsię...

Record details

×
Academic Journal

E-learning w szkolnictwie wyższym.

Subjects: *Information & communication technologies; *Universities & colleges; Distance educationPoland

 • Source: Studia BAS. 2013, Vol. 35 Issue 3, p203-211. 9p.

 • Abstract: The article looks at e-learning, i.e. the use of electronic media, information and communication technologies in education. The author ...

Record details

×
Academic Journal

Rozwój kompetencji przedsiębiorczych dzięki nauczaniu z wykorzystaniem wirtualnych gier strategicznych.

 • Source: Education of Economists & Managers / Edukacja Ekonomistow i Menedzerow. 2018, Vol. 48 Issue 2, p63-77. 15p.

 • Abstract: The aim of the paper is to evaluate the possibilities of entrepreneurial competencies development thanks to the use of innovative teaching tools such as virtual ... Celem artykułu jest ocena możliwości rozwoju kompetencji przedsiębiorczych dzięki wykorzystaniu innowacyjnej metody nauczania w postaci wirtualnej gry strategicznej. W tej ...

Record details

×
Academic Journal

Charakterystyka e-learningu jako instrumentu wspierającego aktywności HR w adaptowaniu pracowników.

 • Source: Education of Economists & Managers / Edukacja Ekonomistow i Menedzerow. Apr-Jun2021, Vol. 60 Issue 2, p89-105. 17p.

 • Abstract: Adaptation as one of the elements of the recruitment process is an important part of introducing an employee to a new organisation. The author decided ... Adaptacja jako jeden z elementów procesu rekrutacji jest ważnym elementem wprowadzenia pracownika do nowej organizacji. W artykule przeprowadzono analizę zastosowania nowych technologii, jak ...

Record details

×
Academic Journal

Digital Innovation as the Key Factor in Changing Organizational Identity into a Digital Organizational Identity.

Subjects: *Organizational change; *Technological innovations; Scientific literature

 • Source: Management Issues / Problemy Zarządzania. 2019, Vol. 17 Issue 4, p39-51. 13p.

 • Abstract: The purpose of this article is to explore the consequences of digitalization on organizational identity. The first stage of the research was a review of ... Celem artykułu jest zbadanie konsekwencji cyfryzacji dla tożsamości organizacyjnej. Pierwszym etapem badań byt przegląd literatury poświęconej tożsamości ...

Record details

×
Academic Journal

POMIAR RYZYKA NIESPÓJNOŚCI CYFROWEGO WIZERUNKU PRACODAWCY.

Subjects: *Labor market; *Labor supply; *Risk assessment

 • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2020, Vol. 64 Issue 5, p109-119. 11p.

 • Abstract: The paper, of a methodological nature, is oriented towards the purpose of describing the sources and negative effects of inconsistencies in the ... Opracowanie o charakterze metodycznym zorientowano na cel, jakim jest opis źródeł i negatywnych skutków niespójności cyfrowego wizerunku pracodawcy. Następnie przypisano ...

Record details

×
Academic Journal

Rozważania wokół dyskursu nad grami cyfrowymi w oparciu o ich krytykę ze strony Philipa Zimbardo.

 • Source: Przegląd Socjologii Jakościowej. 8/31/2019, Vol. 15 Issue 3, p178-201. 24p.

Record details

×
Academic Journal

Kompetencje pracowników a kształtowanie dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw w kontekście Przemysłu 4.0.

Subjects: *Industry 4.0; *Career development; *Business planning

 • Source: Human Resource Management / Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi. 2019, Vol. 128/129 Issue 3/4, p73-86. 14p.

 • Abstract: Dynamic changes taking place in the business environment of manufacturing companies as driven by the development of the Industry 4.0 concept--the fourth industrial revolution--pose many challenges, ... Postępujące zmiany w otoczeniu biznesowym przedsiębiorstw produkcyjnych, spowodowane rozwojem Przemysłu 4.0, czyli czwartej rewolucji przemysłowej, stawiają wiele wyzwań zarówno obszarze ...

Record details

×
Academic Journal

UWARUNKOWANIA MENEDŻERSKIEGO UCZENIA SIĘ.

Subjects: *Organizational learning; *Industrial psychology; *Organizational sociology

 • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2013, Issue 310, p213-223. 11p.

 • Abstract: Considerations presented in the paper concern the essence and types of managerial learning in the context of theoretical foundation of Rozważania zaprezentowane w niniejszym artykule dotyczą charakteru i rodzajów menedżerskiego uczenia się w kontekście teoretycznych podwalin procesu uczenia się oraz uwarunkowań ...

Record details

×
 • 1-10 of  143 results for "Digital Learning"