Search Results

Filter
  • 1-2 of  2 results for "Blended Learning in primary and secondary"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

ТЕОРИЈE РАЗВОЈA ГЕОМЕТРИЈСКОГ МИШЉЕЊА ПРЕМА ВАН ХИЛУ, ФИШБАЈНУ И УДЕМОН-КУЗНИАКУ

  • Source: TEME: Casopis za Društvene Nauke. 2017, Vol. 41 Issue 3, p623-637. 15p.

  • Abstract: This research is a pedagogical study of theoretical frameworks of development of students’ geometrical thinking in various forms, particularly students’ geometric reasoning in teaching geometry: 1) ... У раду су разматрани теоријско-педагошки оквири развоја геометријског мишљења ученика у различитим формама, посебно резоновањем ученика у настави геометрије: 1) Ван Хиловом теоријом о нивоима разумевања геометрије, 2) Фишбај- новом теоријом фигуралних појмова и 3) Удемон-Кузниаковим парадигмама развоја геометријског мишљења. Циљ рада био је да анализирамо три наведена теоријска оквира и образложимо разлоге њиховог избора, а да изложене теорије сагледамо у смислу изналажења могућности прожимања и повезивања у целовиту теорију. У истраживању је коришћена дескриптивно-аналитичка и аналитичко-критичка метода теоријске анализе. Резултати истраживања показују да из сваког од три наведена теоријска оквира можемо јасно да уочимо и издвојимо геометријске објекте, док их ученици тако не виде. Они их виде уклопљене и структуриране у низу процедура, а баш из тог разлога можемо да кажемо слабо повезаних. У том смислу, отворили смо и питања за даља истраживања о геометријском објекту као важном елементу садржинског домена геометрија у оквиру наставног програма Математике. [ABSTRACT FROM AUTHOR]Copyright of TEME: Casopis za Društvene Nauke is the property of TEME: Casopis za Drustvene Nauke and its content may not be copied ...

Record details

×
  • 1-2 of  2 results for "Blended Learning in primary and secondary"