Search Results

Filter
 • 1-10 of  14 results for ""WORLD Wide Web""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

СТАВОВИ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ПРЕМА БОРАВКУ У ПРИРОДИ.

Subjects: *STUDENT attitudes; *TEACHERS; *OUTDOOR recreationSERBIA; BELGRADE (Serbia)

 • Source: TEME: Casopis za Društvene Nauke. 2020, Vol. 44 Issue 4, p1291-1304. 14p.

 • Abstract: Although the innovative approach to education emphasizes numerous advantages of out-of-classroom outdoor teaching, in Serbia there are relatively few researches that analyze the effects of ... Иако се у области иновативних приступа васпитнообразовном раду указује на бројне предности ванучионичке наставе у природи, у нашој средини постоји рела- тивно мали број истраживања која се баве анализом ефеката примене оваквог начи- на рада на ставове ученика према боравку у природи. Циљ нашег истраживања био је да испитамо раније формиране ставове ученика према боравку у природи, као и евентуалну повезаност ових ставова са дужином реализације ванучионичке наставе у природи. Узорак је пригодан и чине га 752 ученика четвртог разреда основних школа из Београда, као и 32 учитеља која предају овим ученицима. У истраживању је примењена АТОП скала, која се састоји од 12 ставки, распоређених у оквиру две целине које се односе на изјашњавање о позитивним и негативним странама боравка у природи. Налази показују да девојчице, у односу на дечаке, испољавају виши сте- пен слагања са тврдњама које описују позитивне стране боравка у природи, али и са тврдњама које описују потенцијалне страхове приликом боравка у природи. Приме- на ванучионичке наставе у природи од стране учитеља није била повезана са разли- кама у исказаном мишљењу њихових ученика о предностима и страховима у вези са ранијим дечијим искуствима боравка у природи. Учитеље би требало мотивисати да у дужим временским периодима и чешће реализују ванучионичку наставу у приро- ди. Потребно је пружити им додатну професионалну подршку у виду идеја, настав- них програма и курсева професионалног развоја да би били спремнији за одржавање више часова у природном окружењу. [ABSTRACT FROM AUTHOR]Copyright of TEME: Casopis za Društvene Nauke is the property of TEME: Casopis za Drustvene Nauke and its content may not be copied ...

Record details

×
Academic Journal

ЈЕЗИЧКА НОРМА И ОДНОС ПРЕМА ЈЕЗИЧКОЈ ВАРИЈАЦИЈИ У НАСТАВИ ФРАНЦУСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА: ПРИМЕР УПОТРЕБЕ ДИРЕКТНОГ ПАРЦИЈАЛНОГ ПИТАЊА СА УПИТНИМ ПРИЛОЗИМА

Subjects: *CONVERSATION method (Language teaching); *FRENCH language; *FOREIGN language education

 • Source: TEME: Casopis za Društvene Nauke. 2020, Vol. 44 Issue 2, p339-354. 16p.

 • Abstract: Different attitudes towards the definition of linguistic variations are noticeable in contemporary teaching of French as a foreign language. The difference depends on whether it ... У савременој настави француског као страног језика приметни су различити ставови у погледу дефинисања језичке варијације, у зависности од тога да ли се посматра из угла традиционално схваћеног узорног језичког нивоа le bon usage, са становишта пропозиција „основног француског језика”, на којима се темељи АВГС методологија, или са појавом комуникативног приступа у настави страних језика, из перспективе умерено конзервативног и флексибилног односа према конзервативној језичкој норми. Како бисмо на конкретном примеру проучили како се језичка варијација третира у настави француског као страног језика, наше истраживање засновали смо на анализи употребе различитих облика за исказивање директног парцијалног питања уз упитне прилоге où, quand, comment и pourquoi у седам одабраних метода које су објављене од средине прошлог века до данас. Резултати квалитативне и квантитативне анализе наведених упитних облика у одабраним методама показују значајне осцилације у погледу заступљености упитних облика изведених помоћу инверзије и оних у којима је, противно конзервативној језичкој норми, а у складу са општим тенденцијама у француском говорном језику, задржан ред речи својствен изјавној реченици. Добијени резултати указују на изражену потребу за конзистентнијим прагматичким дефинисањем језичке варијације у савременој настави француског као страног језика. [ABSTRACT FROM AUTHOR]Copyright of TEME: Casopis za Društvene Nauke is the property of TEME: Casopis za Drustvene Nauke and its content may not be copied ...

Record details

×
Academic Journal

ЧИТАЛАЧКЕ НАВИКЕ СТУДЕНАТА У СРБИЈИ.

Subjects: *BOOKS & reading; *STUDENT attitudes; *COLLEGE studentsSERBIA

 • Source: TEME: Casopis za Društvene Nauke. 2019, Vol. 43 Issue 2, p413-435. 23p.

 • Abstract: Reading habits can be described as continuous lifelong need for gaining new knowledge, and are perceived by individuals as both a necessity as well as ... Навике у читању могу се објаснити као целоживотна непрестана потреба за стицањем нових знања, која се перципира од стране појединаца као потреба и извор задовољства. Основни разлог става да је читање потреба и задовољство може се наћи у чињеници да читање пружа унапређивање личног развоја, као и друштвеног напретка у целини. Како је установљен тренд кризе читања од стра- не појединих аутора, и с обзиром на то да развој технологија утиче на промене у начину читања, читалачке навике студената су предмет истраживања у овом ра- ду, у смислу учесталости читања књига, новина, часописа и иновативности у чи- тању (коришћење електронског у односу на штампани облик). Након приказа резултата секундарних истраживања, приказаће се резултати емпиријског истра- живања у виду дескриптивне и компаративне статистике, о читалачким навика- ма студената у Србији. Истраживање је спроведено на узорку од 1148 испитани- ка, током маја и јуна 2018. године. Резултати емпиријског истраживања показа- ли су релативно високе проценте студената који воле да читају (преко 60% сту- дената чита учестало) и да се студенти радије опредељују за штампане књиге, а дигиталне форме новина и часописа. Резултати рада указују на најслабију учеста- лост читања књига од стране студената техничко-технолошких наука и уметности. [ABSTRACT FROM AUTHOR]Copyright of TEME: Casopis za Društvene Nauke is the property of TEME: Casopis za Drustvene Nauke and its content may not be copied ...

Record details

×
Academic Journal

ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ У ОБРАЗОВАЊУ: СТАВОВИ И ОЧЕКИВАЊА СТУДЕНАТА

 • Source: TEME: Casopis za Društvene Nauke. 2016, Vol. 40 Issue 4, p1241-1258. 18p.

 • Abstract: The paper, in theoretic terms deals with the phenomena of social networks and points out the possibility of their use as a technology innovation in ... У раду се, у теоријским оквирима, разматра феномен друштвених мрежа и указује на могућности њиховог коришћења као технолошке иновације у универзи- тетској настави. У емпиријским релацијама рада, што је и основни циљ овог истраживања, јесте оријентација студената учитељских факултета у Србији према друштвеним мрежама и њиховом коришћењу у универзитетској настави. Истра- живање је обављено у школској 2012/13. години, на пригодном и стратификова- ном узорку од 208 студената прве и четврте године основних академских студија и студената мастер студија учитељских факултета у Београду, Ужицу и Врању. Поред опредељења студената за коришћење друштвених мрежа у образовању, ва- ријабле истраживања чине година студија и њихови ставови према коришћењу друштвених мрежа у настави. Подаци су прикупљени техником анкетирања и ска- лирања, а обрађени применом СПСС софтверског пакета. Од инструмената су ко- ришћени анкетни упитник и Ликертова скала судова. Дескриптивном методом из- вршена је интерпретација добијених података. Резултати истраживања показују да су студенти учитељских факултета различито оријентисани према друштвеним мрежама и да имају различите ставове према коришћењу друштвених мрежа у ви- сокошколској настави. Једна половина испитаних студената подржава ову техно- лошку иновацију и залаже се за њу, док је друга половина или против тога или не- ма никакав став о томе, што је показатељ да се овом феномену мора посветити знатно више пажње. [ABSTRACT FROM AUTHOR]Copyright of TEME: Casopis za Društvene Nauke is the property of TEME: Casopis za Drustvene Nauke and its content may not be copied ...

Record details

×
Academic Journal

МАЂАРСКИ ЛИБЕРАЛИ И НАРОДНОСНО ПИТАЊЕ 1848-1868. Г.

 • Source: Annual Review of the Faculty of Philosophy / Godisnjak Filozofskog Fakulteta. 2014, Vol. 39 Issue 1, p11-23. 13p.

 • Abstract: The political activity of the Hungarian liberal politicians had a profound influence on the political life of Hungary and, periodically, on politics of Austrian Empire ... Студија се бави анализом односа мађарске либералне политичке елите према ста- тусу и правима немађара Краљевине Мађарске у периоду 1848-1868.г. Делатност мађар- ских либералних политичара имала је одређујући утицај на политички живот земље од 1830. године. Заокупљени компликованим односима са хабзбуршком династијом, мађарски либерали су значај националног питања схватили у пуној мери тек за време револуције 1848/1849. Либерални концепт решавања народносног питања обезбеђењем широких индивидуалних слобода и политичких права, односно путем образовне, верс- ке и културне аутономије, али без федерализације земље, већина народности није прихватила, што је довело до дестабилизације политичке ситуацију непосредно пре и током Првог светског рата. [ABSTRACT FROM AUTHOR]Copyright of Annual Review of the Faculty of Philosophy / Godisnjak Filozofskog Fakulteta is the property of Faculty of Philosophy, University of Novi Sad and ...

Record details

×
Academic Journal

DEFINISANJE SAJBER RATOVANJA.

Subjects: *INFORMATION warfare; *CYBERSPACE; *COMPUTER crimes

 • Source: Military Technical Courier / Vojnotehnicki Glasnik. apr-jun2012, Vol. 60 Issue 2, p84-117. 34p.

 • Abstract: Cyber conflicts represent a new kind of warfare that is technologically developing very rapidly. Such development results in more frequent and more intensive cyber attacks ... Sajber sukobi predstavljaju novu vrstu ratovanja koja se tehnološki veoma brzo razvija. Rezultat tog razvoja su sve češći i intenzivniji sajber napadi koje ... Copyright of Military Technical Courier / Vojnotehnicki Glasnik is the property of Military Technical Courier / Vojnotehnicki Glasnik and its content may not be copied or ...

Record details

×
Academic Journal

GLAVNE ODREDNICE MUZIČKOG TALENTA.

Subjects: *MUSICAL ability in children; *CHILD development; *MUSIC literacy

 • Source: Annual Review of the Faculty of Philosophy / Godisnjak Filozofskog Fakulteta. 2011, Vol. 36 Issue 2, p197-206. 10p.

 • Abstract: This paper offers the review of research regarding the nature of musical talent in some relevant aspects. When it comes to cognitive background of musical ... Ovaj rad nudi osvrt na istraŽivanja prirode muzičke darovitosti u nekoliko relevantnih aspekata. Kad je reč o kognitivnoj podlozi muzičkog talenta, nalazi ... Copyright of Annual Review of the Faculty of Philosophy / Godisnjak Filozofskog Fakulteta is the property of Faculty of Philosophy, University of Novi Sad and ...

Record details

×
Academic Journal

ULOGA DOMENA U NASTANKU SPECIFIČNOG KVALITETA DAROVITOSTI.

Subjects: *INTELLECTUAL development; *LONGITUDINAL method; *ABILITY

 • Source: Annual Review of the Faculty of Philosophy / Godisnjak Filozofskog Fakulteta. 2010, Vol. 35 Issue 1, p193-205. 13p.

 • Abstract: After an unsuccessful attempt of reducing giftedness to the construct of general intelligence, articulated through Terman's longitudinal study of extremely intelligent children, it became clear ... Nakon neuspelog poduhvata svođenja darovitosti na okvire opšte inteligencije, artikulisanog kroz Termanovu longitudinalnu studiju, postalo je jasno da se darovitost mora sagledavati sa ... Copyright of Annual Review of the Faculty of Philosophy / Godisnjak Filozofskog Fakulteta is the property of Faculty of Philosophy, University of Novi Sad and ...

Record details

×
Academic Journal

Telepatologija - moćna dijagnostička metoda 21. veka.

 • Source: Vojnosanitetski Pregled: Military Medical & Pharmaceutical Journal of Serbia. Nov/Dec2002, Vol. 59 Issue 6, p91-98. 8p.

Record details

×
Academic Journal

КОНЦЕПТ ПОЈЕДИНЦА У ЛИЧНИМ ОГЛАСИМА ЗА УПОЗНАВАЊЕ У СРПСКИМ И НЕМАЧКИМ МЕДИЈИМА – УПОРЕДНА АНАЛИЗА ДРУШТВЕНИХ ВРЕДНОСТИ.

Subjects: *VALUE orientations; *SOCIAL attitudes; *INDIVIDUAL differences

 • Source: TEME: Casopis za Društvene Nauke. 2020, Vol. 44 Issue 3, p703-720. 18p.

 • Abstract: This paper studies the concept of the individual occurring in personal dating ads published in Serbian and German print and electronic ... У раду се истражује концепт појединца који се конструише кроз личне огласе објављене у српским и немачким штампаним и електронским медијима. Подлогу истраживања чине досадашња испитивања доминантних вредности, а узима се у обзир и начин реализације очекивања које појединац исказује у односу на потенци- јалног партнера. Вредности, као апстрактне категорије, чине основу практичног де- лања појединца, а истовремено представљају показатеље доминантних друштвених ставова. У сврху истраживања корпуса примењени су упоредни метод, анализа са- држаја и статистичка анализа како би се утврдиле културолошке сличности и разли- ке, с једне стране, али и типични концепти мушкараца и жена, с друге стране. Резул- тати су показали да постоје одређене разлике у концептима појединаца у српским и немачким огласима, које су засноване на другачијим вредносним оријентацијама друштава, али и да постоје одступања у формирању концепта у зависности од род- них карактеристика емитента или реципијента. [ABSTRACT FROM AUTHOR]Copyright of TEME: Casopis za Društvene Nauke is the property of TEME: Casopis za Drustvene Nauke and its content may not be copied ...

Record details

×
 • 1-10 of  14 results for ""WORLD Wide Web""