YÜKSEKÖĞRETİM ADASI’NDA ÖĞRENCİLERİN EKONOMİYE KATKILARI: DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ.

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Alternate Title:
   THE CONTRIBUTION OF STUDENTS TO THE ECONOMY IN HIGHER EDUCATION ISLAND: THE CASE OF EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY.
  • Subject Terms:
  • Abstract:
   The aim of this study is to investigate the contribution of students to the economy in the Turkish Republic of Northern Cyprus who are advancing with the vision of being an island of Education. For this purpose, monthly income and expenditure of students studying at Eastern Mediterranean University were observed. The survey method was used as a data collection tool due to the ease of obtaining standard data and detailed analysis. The sample group of the study consisted of 524 students who were selected from among the students enrolled at Eastern Mediterranean University by simple random sampling method. Excel and SPSS 20 programs were used to analyze the collected data and statistical analyses were carried out in accordance with the purpose of the study to obtain accurate results. In addition to the numerical differences in the expenditure items of the female and male students, the statistical differences were analyzed using Chi-squared test. Accordıng to the results, it was determined that the most expenditure items were food, housing and transportation expenditures, respectively. As a result, the annual contribution of 524 students to the island economy was estimated at approximately 2.4 million TL. The total student contribution to the economy was calculated as TL 140.900.111,46. At the end of the study, recommendations are made to local government, policy makers, the public, investors and operators depending on the findings. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Uygulanan bu çalışmada eğitim adası olma vizyonuyla ilerleyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde öğrenim gören öğrencilerin ekonomiye olan katkıları araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin aylık gelir ve harcamalarını gözlemlenmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak standart veriler elde etmek ve detaylı analiz edebilme kolaylığı nedeniyle anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde kayıtlı öğrenciler arasından basit rastgele örnekleme yöntemiyle seçilen 524 öğrenci oluşturmaktadır. Toplanan veriler analiz edilmek üzere Excel ve SPSS 20 programları kullanılmıştır ve çalışmanın amacına uygun olarak istatistiksel analizler yapılarak doğru sonuçlar elde edilmeye çalışılmıştır. Kadın ve erkek öğrencilerin harcama kalemlerinde rakamsal farklılıkların yanında istatistiksel açıdan farklılığın olup olmadığı Ki-kare testi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; en fazla harcama kalemlerinin sırasıyla gıda, barınma ve ulaşım harcamaları olduğu tespit edilmiştir. Uygulanan anket sonucunda 524 öğrencinin ada ekonomisine olan yıllık katkısı yaklaşık 2,4 milyon TL olarak hesaplanmıştır. Toplam öğrenci katkısı ise 140,900,111.46 TL olarak hesaplanmıştır. Araştırmanın sonunda bulgulara bağlı olarak yerel yönetime, politika yapıcılara, halka, yatırımcılara ve işletmecilere öneriler sunulmaktadır. [ABSTRACT FROM AUTHOR]